Smiling child

Kev Los Mloog Cov Lus Teb Nyob Rau Tim Disability Rights Wisconsin Beloit

Cov Thawj Coj nyob rau hauv Disability Rights Wisconsin (DRW) yuav muaj koom txoos los Mloog Cov Lus Teb rau hnub Friday, Hnub tim 3, lub Kaum Ob Hlis Ntuj Xyoo 2010 nyob rau hauv Beloit.

DRW yog lub koom haum tiv thaiv thiab sawv cev rau cov tib neeg tsis taus uas loj hlob tsis zoo, ua tsis tau tej yam li lwm tus, lossis lwm yam tsis taus thiab rau cov tib neeg puas hlwb nyob rau hauv Wisconsin. DRW muaj kev pab cuam rau cov tib neeg tsis taus thiab puas hlwb xws li sawv cev rau ib tug neeg thiab rau lawv tsev neeg; txoj kev pab sawv cev (xws li pab kho cov kev cai rau lub xeev thiab lub nroog, thiab cov kev cai rau tsoom fwm thiab nhriav kev koom tes); pab rau rooj plaub thiab pab rau kev txiav txim plaub; thiab pab qhuab qhia tib neeg tsis taus thiab lawv tsev neeg, cov neeg ua haujlwm pab tib neeg, cov kws lij choj thiab lwm cov tib neeg txog tej xav qhia tawm txog cov tib neeg tsis taus.

Cov Thawj Coj Rau DRW xav mloog cov suab tawm los ntawm cov tib neeg tsis taus thiab lawv tsev neeg, phooj ywg, cov nhriav kev pab, cov muaj kev pab thiab lwm cov tib neeg uas muaj kev txhawj xeeb txog cov tswv yim yuav pab rau cov tib neeg tsis taus txog phab sawv cev thiab lwm yam teeb meem txog kev kawm ntawv rau cov tsis taus, cov loj hlob tsis zoo, cov puas hlwb thiab cov tsis taus thiab lawv cov kev cai.

THAUM TWG: Hnub Friday, Hnub tim 3, lub Kaum Ob Hlis Ntuj Xyoo 2010 Pib thaum 4:30 p.m. txog 6:30 p.m.

QHOV TWG: Fairfield Inn & Suites Beloit
2784 Milwaukee Rd
Beloit, WI 53511

CHAW NRES TSHEB: Muaj chaw nres tsheb nyob rau ntawm lub Fairfield Inn & Suites yog dawb xwb.

NPAV: Lub npav route lej 4 nres rau ntawm lub Fairfield Inn.

MUAJ LUS NUG: Hu xov tooj rau 800-928-8778 los sis 608-267-0214
888-758-6049 TTY/Textnet

XAV TAU LWM YAM KEV PAB: Thov hu xov tooj rau Linda Apple ntawm 800-298-8778 los sis 608-267-0214 lossis applel@drwi.org ua ntej hnub Wednesday Hnub tim 24 Lub Kaum Ib Hlis Ntuj yog tias koj xav tau kev pab lwm yam los sis xav tau ib tug neeg tuaj txhais lus koj thiaj li tuaj koom tau.

YOG XAV SAU NTAWV TUAJ: Yog koj xav sau ntawv tuaj, koj xa siv email tuaj rau applel@drwi.org lossis muab xa tuaj rau ntawm Disability Rights Wisconsin, 131 West Wilson Street,
Suite 700, Madison, WI 53703