Smiling child

Kev Los Mloog Cov Lus Teb Nyob Rau Tim Disability Rights Wisconsin Oshkosh

Cov Thawj Coj nyob rau hauv Disability Rights Wisconsin (DRW) yuav muaj koom txoos los Mloog Cov Lus Teb rau hnub Friday, Hnub tim 5 lub Peb Hlis Ntuj xyoo 2010 nyob rau hauv Wausau.

DRW yog lub koom haum tiv thaiv thiab sawv cev rau cov tib neeg tsis taus uas loj hlob tsis zoo, ua tsis tau tej yam li lwm tus, lossis lwm yam tsis taus thiab rau cov tib neeg puas hlwb nyob rau hauv Wisconsin. DRW muaj kev pab cuam rau cov tib neeg tsis taus thiab puas hlwb xws li sawv cev rau ib tug neeg thiab rau lawv tsev neeg; txoj kev pab sawv cev (xws li pab kho cov kev cai rau lub xeev thiab lub nroog, thiab cov kev cai rau tsoom fwm thiab nhriav kev koom tes); pab rau rooj plaub thiab pab rau kev txiav txim plaub; thiab pab qhuab qhia tib neeg tsis taus thiab lawv tsev neeg, cov neeg ua haujlwm pab tib neeg, cov kws lij choj thiab lwm cov tib neeg txog tej xav qhia tawm txog cov tib neeg tsis taus.

Cov Thawj Coj Rau DRW xav mloog cov suab tawm los ntawm cov tib neeg tsis taus thiab lawv tsev neeg, phooj ywg, cov nhriav kev pab, cov muaj kev pab thiab lwm cov tib neeg uas muaj kev txhawj xeeb txog cov tswv yim yuav pab rau cov tib neeg tsis taus txog phab sawv cev thiab lwm yam teeb meem txog kev kawm ntawv rau cov tsis taus, cov loj hlob tsis zoo, cov puas hlwb thiab cov tsis taus thiab lawv cov kev cai.

THAUM TWG: Hnub Friday, Hnub tim 5 lub Peb hlis ntuj xyoo 2010 Pib thaum
4:30 p.m. txog 6:30 p.m.

QHOV TWG: Jefferson Street Inn
201 Jefferson Street
Wausau, WI

CHAW NRES TSHEB: Muaj chaw nres tsheb nyob rau ntawm Jefferson Street Ramp uas nyob hla txoj kev ntawm lub Jefferson St. Inn. Koj muab nyiaj ntxig rau lub tshuab tso nyiaj meter lossis nkag los rau hauv lub tsev Jefferson Street Inn lub rooj zaum ntawm qhov rooj es yuav ib daim ntawv pib nres tsheb uas yog $2.00 ua ntej koj nkag rau lub tsev nres tsheb. DRW mam li them qhov nqi nres tsheb rau cov tswv cuab thiab lawv tsev neeg.

NPAV: Lub chaw Metro Ride Transfer Station nyob rau ntawm 555 Jefferson St. uas nyob li 3 blocks ntawm lub Jefferson Street Inn.

MUAJ LUS NUG: Hu xov tooj rau 800-928-8778 lossis 414-773-4646
888-758-6049 TTY/Textnet

XAV TAU LWM YAM KEV PAB: Thov hu xov tooj rau Linda Apple ntawm 608-267-0214 lossis applel@drwi.org ua ntej hnub tim 26 lub Ob hlis ntuj yog tias koj xav tau kev pab lwm yam lossis xav tau ib tug neeg tuaj txhais lus koj thiaj li tuaj koom tau.