Smiling child

Peb Lub Homphiaj

Kev tiv thaiv thiab sawv cev rau cov tib neeg tsis taus.

Kev Pab Tiv Thaiv Thiab Sawv Cev

Disability Rights Wisconsin yog ib lub koom haum rau lub xeev tshawb txhua lub ncauj kev pab neeg thiab kev nyhav siab. Cov txheej txheem ua raws nraim li tus thawj tswj hauv lub xeev tau kom tseg kom haum rau txhua lub koom haum, txhua tus pej xeem raws li txoj cai hauv tseem fwv tus qauv tau kom tseg.

Disability Rights pab tau cov tib neeg nyob thoob lub xeev Wisconsin kom lawv txais tau thiab paub txog cov kev pab thiab peb muaj cov tib neeg ua haujlwm sawv cev thiab paub zoo txog cov kev cai. Ntau zaus peb yeej coj cov teeb meem uas raug rau cov tib neeg tsis taus mus hais kom hloov cov kev cai lossis hais rau cov pej xeem kom tib neeg hloov lawv cov cwj pwm.

Peb cov thawj coj thiab cov tub ua dejnum sib zog ua haujlwm kom muaj zog rau lub xeev. Peb sib zog txhawb kom tib neeg muaj feem zoo rau lawv lub neej, xws li cov neeg ua haujlwm thiab tab tom kawm tau ntawv kom lub neej hloov raws zej zog.

Lub koom haum yeej daws cov teeb meem nrog rau lub xeev thiab tseemm fwv hauv lub nroog. Disability Rights Wisconsin tau txais nyiaj txiag los ntawm tib neeg thiab lwm cov koom haum thiab los ntawm cov kev qhuab qhia thiab tseem fwv.

Ntaub ntawv sau lus Hmoob

Peb Pab Sawv Cev Rau Dab Tsi

Sawv Cev Rau Tib Neeg Peb pab tib neeg kom lawv mus dhau tej yam uas tau los thaiv lawv kev ywj pheej thiab pab nrhiav kev pab rau hauv lub zej zog. Disability Rights sawv cev pab tau rau ib tug neeg kom nws nhriav tau nws cov hom phiaj thiab kom nws hloov rau qhov zoo.

Txheej Txheem Txog Kev Sawv Cev Pab Tib Neeg Peb yeej txhawb cov kev cai thiab cov txheej txheem uas zoo rau hauv tseem fwv. Disability Rights cov kws lij choj thiab cov neeg ua haujlwm sawv cev rau hauv lub xeev thiab lub zos ua haujlwm nrog lwm cov koom haum los tiv thaiv cov tib neeg tsis tau cov kev cai rau hauv lub xeev Wisconsin. Peb cov kev pab sawv cev yog los pab rau cov tib neeg nyob rau zos, thiab rau lub xeev, thiab lub nroog thiab cov koom haum, thiab rau hauv cov tsev raug txim.

Kev Cob Qhia Peb muaj kev cob qhia thiab kev kawm rau tib neeg uas yuav khoom, thiab cov muaj tsev neeg, thiab cov kws lij choj, thiab lwm cov tib neeg uas pab cov neeg tsis tau rau lub zej zog. Cov neeg ua haujlwm qhia tswv yim hauv Disability Rights muaj cov tswv yim zoo kom pab lawv khov kho ntxiv, thiab pab kom cov tseem fwv teb cov lus tsis txaus siab kom sai zog, thiab pab kom tib neeg coob mentsis paub txog cov kev cai rau cov neeg tsis taus thiab lwm yam ntxiv.

Pab Rau Phab Kev Cai Lij Choj Peb yuav sib liag cai nrog rau tus neeg ua tau ua txhaum cai tsis muab kev pab rau tus neeg ntawd. Cov kws lij choj hauv Disability Rights yuav sawv cev tiv thaiv rau txhua phab kev sawv cev, daws teeb meem, muab kev ncaj ncees rau txhua tus.

Pab txhua tus tib neeg tsis taus

Disability Rights Wisconsin pab txhua tus tib neeg txawm nws muaj hnub nyoog li cas, thiab cov tib neeg puas hlwb, thiab cov tib neeg nyuaj siab, thiab cov tib neeg tsis taus lossis tsis hnov lus tsis paub hais lus, thiab cov tib neeg uas raug mob rau lub paj hlwb.

Disability Rights Wisconsin yeej paub txog lwm haiv neeg cov kev cai thiab yeej saib taus lawv txawm lawv txiav txim siab li cas. Lwm haiv neeg yog ib qhov peb saib tias tseem ceeb heev rau txhua yam haujlwm hauv peb lub koom haum.

Cov Teeb Meem Tseem Ceeb

 • Raug ntaus thiab tsim txom
 • Kev muaj feem rau neeg mob
 • Tawm ntawm cov tsev kho mob
 • Kev tu cov neeg mob mus ntev
 • Kev qhia ntawv rau cov kawm nyuab
 • Muaj feem rau kev xaiv tsa
 • Kev txhaum cai los ntawm phab ua haujlwm thiab vaj tse
 • Tsis paub nrhiav kev pab
 • Pab saib xyuas txog (SSI) nyiaj laus
 • Pab ntawm xov tooj txog Medicare Part D
 • Pab los ntawm cov kws lij choj rau cov neeg tsis taus
 • Cov tshuab pab cov neeg tsis taus
 • Nhriav tau kev pab

Peb muaj peb lub chaw ua haujlwm nyob rau lub xeev.

Yog xav txais kev pab hu xov tooj tuaj rau peb

Disability Rights Wisconsin muaj cov chaw ua haujlwm nyob rau hauv Madison, Milwaukee, thiab Rice Lake. Hu xov tooj mus rau lub chaw ze koj. Peb pab sawv cev rau koj dawb xwb.

Madison 608-267-0214
Hu dawb 800-928-8778

Milwaukee 414-773-4646
Hu dawb 800-708-3034

Rice Lake 715-736-1232
Hu dawb 877-338-3724

Txhua lub chaw muaj TTY 888-758-6049

*Yog rau cov tib neeg tsis taus thiab lawv tsev neeg.

Peb Tug Neeg Ua Haujlwm yuav nug txog koj tej kev txhawj. Yog koj txhawj txog cov teeb meem tseem ceeb (saib rau daim ntawv sab laug), ib tug neeg sawv cev mam li rov hu xov tooj tuaj nrog koj tham txog seb peb yuav pab koj li cas txog: tswv yim thiab qhia lwm yam kev pab; tswv yim thiab pab kom yus txawj pab yus tus kheej; kev ntsuam xyuas, pab sawv cev kho tej teeb meem, lossis pab sawv cev rau koj yog yuav mus hais plaub.

Disability Rights Wisconsin tsis muaj kev pab rau cov neeg raug tshuav nqi (bancruptcies), raug ticket tsav tsheb phem, cov neeg ua txhaum kev cai lossis cov plaub rau lub tsev neeg xws li cov menyuam, them nyiaj yug menyuam lossis cov plaub nrauj txiv los poj niam.

Peb yeej muaj lwm yam pab tau yog tias yus nug txog.

Peb muaj cov neeg txhais lus hauv xov tooj rau cov tsis paub hais lus Askiv.

Peb Lub Homphiaj

Txhua tus tib neeg tsis taus thiab lawv lub tsev neeeg yuav muaj kev ywj pheej kom lawv ua tau raws li cov kev cai thiab yuav tau kev zoo heev rau lawv lub neej.

Peb Ntseeg Raws Cov Ntsiab Lus No

MUAJ NTAU HAIV NEEG

Muaj kev pab sawv cev rau txhua tus tib neeg nyob rau txhua qhov chaw hauv lub xeev Wisconsin.

TXIAJ NTSIM

Kom mus nrhiav tau cov kev pab

KEV YWJ PHEEJ

Kom txawj pab tau yus tus kheej thiab txiav txim siab rau yus lub neej.

NRHIAV KOM TAU KEV PAB

Ua haujlwm kom tshem tau tej yam teeb meem tau los thaiv txhua tus tib neeg.

KOM MUAJ KEV ZOO RAU LWM TUS

Txog lub neej, ua haujlwm, thiab thaum mus kawm ntawv rau hauv cov tsev kawm ntawv zoo heev.

TIB NEEG COV KEV CAI

Kom muaj kev tiv thaiv ntawm neeg ntaus yus lossis tsis pab yus rau hauv tej lub koom haum thiab rau lub zej zog.

TSO TAWM

Pab tib neeg uas tau raug mus nyob rau cov tsev kho mob lossis lwm lub tsev uas txwv tsis pub yus tawm thiab pab tau rau yus tawm.

Madison
131 W. Wilson St., Suite 700
Madison, WI 53703
Hu Dawb: 800-928-8778

Milwaukee
6737 W. Washington St., Suite 3230
Milwaukee, WI 53214
Hu Dawb: 800-708-3034

Rice Lake
217 W. Knapp St.
Rice Lake, WI 54868
Hu Dawb: 877-338-3724

TTY rau txhua lub chaw ua haujlwm: 888-758-6049

* rau cov tib neeg tsis taus thiab lawv tsev neeg
Muaj tib neeg txhais lus tau rua ntawm xov tooj rau cov tib neeg uas tsis paub hais lus Askiv.

Daim ntawv no muaj ob peb hom yog yus nug kom muab ces peb muab tau.

Thiab mus saib rau hauv internet yog disabilityrightswi.org